Deprecated: Function split() is deprecated in /home/spaacademy/domains/chiangmaiskillspaacademy.com/public_html/config/func.inc.php on line 974 Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/spaacademy/domains/chiangmaiskillspaacademy.com/public_html/config/switch_language.php on line 7 แบบแสดงการส่งเงินสมทบ ประจำปี สท 2 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หน้าแรก » ดาว์นโหลดเอกสาร » แบบแสดงการส่งเงินสมทบ ประจำปี สท 2

แบบแสดงการส่งเงินสมทบ ประจำปี สท 2


คำชี้แจงในการกรอกแบบประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำปี 2555

................................................................................................

 

1. การยื่นแบบ สท.๒ จำนวนลูกจ้างทั้งหมดปี 2555 ขอให้ส่งสำเนาแบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1) ที่บริษัท ได้ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมแต่ละเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2555  แนบด้วย

(เซ็นรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกฉบับ)

2. วิธีการกรอกแบบ สท.2 ขอให้ศึกษาจากตัวอย่างที่ส่งมาให้

3. การกรอกแบบ สท.2-1 ต้องกรอกเลขที่หนังสือรับรอง วันที่ หน่วยงานผู้ออก (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค)  จำนวนผู้รับการฝึกที่ได้รับการรับรอง

4. การกรอกแบบ สท.2-2  ต้องกรอกรายชื่อพนักงานที่ผ่านการอบรม  ตามที่รายงานในแบบ สท.2-1พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียด  ชื่อหลักสูตรการอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม (รายชื่อพนักงานที่ผ่านการอบรมไม่ให้นับซ้ำ พนักงาน 1 คน / หลักสูตร)

5. การยื่นแบบประเมินเงินสมทบ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเขียงใหม่ หรือ ศูนย์ / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

หรือ

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. 2013-04-05-8439246 .pdf ดาวน์โหลด
2. 2013-04-05-3913945 .pdf ดาวน์โหลด
3. 2013-04-05-2257835 .pdf ดาวน์โหลด

กิจกรรมสถาบันฝึกอบรมสปา

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ออกบูทสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ในโอกาสพิธีเปิดสำนักงานศูนย์ป ...
กลุ่มงานพัฒนาระบบ รูปแบบการพัฒนาฝีองานแรงงานภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค10ลำปาง และศูนย์ในเครือข่าย จัดฝึกอบบรม หลัก ...
240 ชั่วโมง รุ่นที่1 จำนวน 20 คน อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ ...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 เบอร์โทรศัพท์. 0-5333-0092 ถึง 3 อีเมล์: cmskillspaacademy@gmail.com